حافظ آشنا
"حافظ آشنا" شیوه ای تازه برای آشنایی با حافظ، نه ازطریق ترجمان و تفسیر بلکه از راه همدلی و هم آوازی و القای شور و هیجان پنهان در پرده کلمات اصیل و قدسی لسان الغیب با صدای دکتر حسین الهی قمشه ای.
به زودی برای اولین بار تمامی غزلیات حافظ با صدای دلنشین دکتر الهی قمشه ای، بر روی این وبسایت قابل دسترسی خواهد بود.
طنز آشنا
خانم امیلی دیکنسون (Emily Dickenson) در قطعه شعر کوتاهی گفته است: " من نمی دانم چه کاری کنم که غصه مردمان کم شود و بر شادی شان بیفزاید. اما از آنجا که بالاخره کاری باید کرد، فکر کردم لبخندی روی لبهایم بگذارم و سرم را از پنجره خانه بیرون کنم، شاید رهگذری بدان لبخند نیازمند باشد." "طنز آشنا" دخترک خوش ادایی است که با این نگاه از پنجره عشق در فضای مجازی سر بیرون کرده است.
داستان آشنا
مجموعه "داستان آشنا" را به فتوای مولانا فراهم کرده ایم که گفت:

خوش‌تر آن باشد که سرّ دلبران
گفته آیه در حدیــــث دیگران

در هر داستانی رمز و رازی نهفته است که بر دانایی می افزاید و احوال پریشان و ناموزون را به اطوار زیبایی دگرگون می کند.
جدیدترین های طنزآشنا